Buscar
  • Menorca Lindy Exchange

Video Challenge Pre-MeLX2019

Us convidem a participar en el vídeo concurs ballant la cançó Blues for bighead d'Andy McCloud, versionada pel grup menorquí "The Swing Crussaders" (descarregar aquí) incorporant uns pocs passos que us proposem i després afegint el que us vingui de gust. Els més important és que gaudiu ballant (SwingXalar).


Els guanyadors podran allotjar gratuïtament durant els dies del Menorca Lindy Exchange 2019 al Vacances Menorca Resort a Ciutadella.


Os invitamos a participar en el video concurso bailando la canción Blues for bighead de Andy McCloud, versionada por el grupo menorquín “The Swing Crussaders” (descargar aquí) incorporando unos pocos pasos que os proponemos y luego añadiendo lo que os apetezca. Los más importante es que disfrutéis bailando (SwingXalar).


Los ganadores podrán alojarse gratuitamente durante los días del Menorca Lindy Exchange 2019 en el Vacances Menorca Resort en Ciutadella.


We invite you to participate in the video contest dancing the song Blues for bighead by Andy McCloud, versioned by the Menorcan group "The Swing Crussaders" (download here) incorporating a few steps that we propose and then adding what you want. The most important is that you enjoy dancing (SwingXalar).


The winners can stay for free during the days of the Menorca Lindy Exchange 2019 at the Vacances Menorca Resort in Ciutadella.

BASES DEL CONCURS VÍDEO

1. Qui pot participar? Per a poder participar les dues persones que surten al vídeo han d’estar inscrites al Menorca Lindy Exchange 2019

Requisits

2. Els participants han de gravar un vídeo amb els passos mostrats i la música triada en el vídeo presentació, penjat a la conversa de l’esdeveniment.

3. La cançó és :Blues for bighead de Andy McCloud, versionada pel grup menorquí “The Swing Crussaders” i trobareu aquí.

4. Els vídeos han de ser penjats al mur dels participants i compartit a la conversa de l’esdeveniment de facebook Menorca Lindy Exchange 2019, agregant els hashtags: #menorcalindyexchange #MELX2019 #todovale #swingxalada2019

5. Els formats de video acceptats els trobareu a : https://es-es.facebook.com/help/218673814818907

Premis

6. Els guanyadors del 1er premi tindran l’allotjament pagat al Vacances Menorca Resort de Ciutadella, de dia 30 abril al 5 de maig 2019. El premi serà personal i intransferible.

Dates

7. Termini de lliurament, els vídeos es poden penjar fins dia 10 d’abril de 2019 a les 23:59:59h.

8. Durant dates que es podran veure els vídeos i tothom podrà votar donant likes (1 like- 1 vot, 1 m’encanta-2 vots)

9. A dia l’11 d’abril es farà public el guanyador que es decidirà d’entre els 3 més votats.

10. El vídeo guanyador es farà públic a través de la web Menorca Lindy exchange i al mur de l’event del Facebook.

11. I es contactarà personalment amb el guanyador via facebook

Jurat

12. El jurat estarà format per la comissió de l’exchange, i la seva decisió serà inapel·lable, podent quedar desert el concurs.

Drets d’imatge

13. Els participants cedeixen els drets d’imatge a Menorca Lindy exchange. Els participants autoritzen a Jazz Obert -Menorca Lindy Hop, a la utilització i difusió total en format audiovisual, via xarxes socials o web.

Acceptació de les bases

14. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases i l’acceptació dels criteris del Jurat, pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció dels guanyadors, així com de la publicació dels vídeos a les xarxes socials, pàgina web o en qualsevol mitjà que es consideri oportú.


BASES DEL CONCURSO VÍDEO

1. ¿Quién puede participar? Para poder participar las dos personas que salen en el vídeo deben estar inscritas en Menorca Lindy Exchange 2019

Requisitos

2. Los participantes deben grabar un vídeo con los pasos propuestos y la música elegida en el vídeo presentación, colgado en el muro del evento.

3. La canción es: Blues for bighead de Andy McCloud, versionada por el grupo menorquín "The Swing Crusaders" y encontrareis AQUÍ.

4. Los vídeos deben ser colgados en el muro de los participantes y compartidos en el evento de Facebook del Menorca Lindy Exchange 2019, agregando los hashtags: #menorcalindyexchange # MELX2019 #todovale # swingxalada2019

5. Los formatos de video aceptados los encontrareis en: https://es-es.facebook.com/help/218673814818907

Premios

6. Los ganadores del 1er premio tendrán el alojamiento gratuito en el Vacances Menorca Resort de Ciutadella, de día 30 de abril al 5 de mayo 2019. El premio será personal e intransferible.

Fechas

7. Plazo de entrega, los vídeos se pueden colgar hasta el 10 de abril de 2019 a las 23: 59: 59h.

8. Fechas en las que se podrán ver los vídeos y todo el mundo podrá votar dando likes (1 like- 1 voto, 1 me encanta-2 votos)

9. El día 11 de abril se decidirà el ganador final a partir de los 3 videos más votados.

10. El vídeo ganador se hará público día 11 de abril, a través de la web Menorca Lindy exchange y el muro del evento de Facebook.

11. Y se contactará personalmente con el ganador vía facebook

Jurado

12. El jurado estará formado por la comisión del exchange, y su decisión será inapelable, pudiendo quedar desierto el concurso.

Derechos de imagen

13. Los participantes ceden los derechos de imagen a Jazz Obert - Menorca Lindy Hop. Los participantes autorizan a Jazz Obert -Menorca Lindy Hop, la utilización y difusión total en formato audiovisual, vía redes sociales o web.

Aceptación de las bases

14. La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases y la aceptación de los criterios del Jurado, con respecto a la resolución de cualquier cuestión derivada del concurso y de la elección de los ganadores, así como de la publicación de los vídeos en las redes sociales, página web o en cualquier medio que se considere oportuno.


VIDEO CHALLANGE RULES

1. Who can participate? To be able to participate the two people that appear in the video must be registered in Menorca Lindy Exchange 2019

Requirements

2. The participants must record a video with the proposed steps and the music chosen in the video presentation, posted on the wall of the event.

3. The song is: Blues for bighead by Andy McCloud, versioned by the Menorcan Band "The Swing Crusaders" and you will find here

4. The videos must be posted on the wall of the participants and shared in the Menorca Lindy Exchange 2019 event facebook page, adding the hashtags: #menorcalindyexchange #MELX2019 #todovale #swingxalada2019

5. The accepted video formats can be found at: https://es-es.facebook.com/help/218673814818907

Awards

6. The winners of the 1st prize will receive free accommodation at the Vacances Menorca Resort in Ciutadella, from April 30 to May 5, 2019. The prize will be personal and non-transferable.

Dates

7. Deadline, the videos can be uploaded until April 10, 2019 at 23: 59: 59h.

8. Dates on which you can watch the videos and everyone can vote by giving likes (1 like- 1 vote, 1 I love-2 votes)

9. On April 11, the final winner will be decided from the 3 most voted videos.

10. The winning video will be made public on April 11, through the Menorca Lindy exchange website and the Facebook event wall.

11. And you will personally contact the winner via Facebook

Jury

12. The jury will be formed by the commission of the exchange, and its decision will be unappealable, and the prize could be canceled if there are not enugh acceptable videos

Image rights

13. The participants give the image rights to Jazz Obert - Menorca Lindy Hop. The participants authorize Jazz Obert - Menorca Lindy Hop, the use and total dissemination in audiovisual format, via social networks or web.

Acceptance of the rules

14. Participation in this contest implies the total acceptance of these rules and the acceptance of the criteria of the Jury, with respect to the resolution of any question derived from the contest and the election of the winners, as well as the publication of the videos in social networks, web page or in any medium considered appropriate.

346 vistas

ContactA

JazzObert Menorca LindyHop

Av. Conqueridor, 73

07760 - Ciutadella de Menorca

ILLES BALEARS -SPAIN

menorcalindyhop@jazzobert.com

T. +(34) 649 001 140